قیمت جایگاه های مختلف:

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: جزیره قشم - نمایشگاه بین المللی

تلفن محل برگزاری: 88993553