اطلاعات تکمیلی کارگاه "یافت شخص بازی و من"

آدرس محل برگزاری: در متن رسید ثبت نام موجود است

 شرح نشست آموزشی:

یک: تربیت و تمرین مدام آرامش و قرار گرفتن هنرجو در لحظه، برای پیشبرد رویداد
دو: واکاوی شخص بازی با ویژگی های فردی (هنرجو - بازیگر) پس از تکمیل پرسشنامه های تخصصی 
سه: آشنایی بابخشی از مهارت فردی بازیگر با توجه به شش کارکرد شخصیت (باورشخصی، روابط، کار، احساسات، کنترل احساسات، باور حقیقی)

چهار: خودجوشی و برانگیختگی فیزیکی و اندیشه ای هنرجویان در کشف گفتار و عمل انجام شونده در رویداد و ارائه آن
پنج: ثبت وضبط تصویری مهارتهای فوق الذکر هنرجویان با تکیه بر بروز لحظه ای احساساتشان و بداهه پردازی
شش: ارزیابی و تعیین ظرفیتهای نقش در جمع (با توجه به متن نمایشی انتخابی) و محول نمودن به هنرجو

این دوره کارگاه در سه جلسه و سه روز متوالی صورت می پذیرد

هزینه دوره آموزش: 300 هزار تومان

برای خرید بلیت ٬ ثبت نام نمایید:

محل برگزاری

آدرس محل برگزاری: مجموعه سالن های وابسته به کمپانی آرخه

تلفن محل برگزاری: 88959698