یادداشت حسین کیانی: از آوازه کریم شیره ای تا هنرمندی تمام در کریملوژی

سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 22:51

آرخه نیوز _ یادداشت _ حسین کیانی: کم اند مطربانی در درازنای تاریخِ مطرب کُش ایران زمین که نامی از ایشان مانده باشد و نشانی به یادگار، چه از آن رو که کسی آنها را در شمارِ آدمیزادگان به شمار نمی آورده و گفته و کِرده ی شان را یا به طعن و تمسخر و قباحت نگاه می کرده یا به دشمنی و دلخوری و تکفیر، و این یعنی ریز و درشتِ اقشار، بیچاره مطربِ نمایشگر را فعله و عمله ی فعلِ ناجور و حرام و بی هوده می دانسته اند و دولتمند و صاحب جاهی هم که هوای آنها را می خواسته بابت تفریح و تنقیه ی قوای دماغی خود می خواسته، چیزی شبیه اجابت مزاج یا حتی بدتر آز آن، و بیچاره مطرب که گاه و بی گاه در این دام می افتاده و بابت گذران روزگار و زنده مانی، هنرش را خرجِ نادانی و عیاشیِ دولتمندان می کرده است.

اما همان کسان را به نیشِ زهرآگین هنرخود می نواخته و صدالبت که تاوانش را هم به سختی و بدبختی می پرداخته است. یکی از این مطربان و نمایشگرانِ پرآوازه، کریم شیره ای است در دوره ی ناصری که شرحِ حال و احوال و روزگارش در نمایشِ "کریملوژی" این روزها در تالارسایه ی تئاترشهر با هنرمندیِ تمام برصحنه رفته است. این نمایش، گویی فشرده ای از همه ی گونه های نمایش ایرانی است در بستر داستانِ زندگی و مرگِ نمایش گری تاریخمند که هنرتقلید و مضحکه، وام دار اوست.
رضا بهرامیِ خوش قریحه و فروتن و شیفته ی نمایش ایرانی نمایشی راساخته و پرداخته که مجید رحمتی درآن بسیار چشمگیر و موثر، نقشی را بازی می کند که دشواریِ آن آزمون سختی برای هر بازیگری می تواندباشد. آزمونی که مجید، با تواناییِ زلال و خودآموخته و بی ادعایش از پس آن به خوبی برآمده است. پایندگی و بهروزی آرزوی من است برای او که حضورش را باید به تئاتر ایران تبریک گفت.

گفتنی است این نمایش از دهم شهریور تا پنجم مهرماه در سالن سایه تئاتر شهر روی صحنه می رود.